HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Sektor zaštite na radu i zaštite od požara

U okviru Sektora zaštite na radu i zaštite od požara radimo i kupcima nudimo sljedeće:
 •  izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, 
 • periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama,
 • periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu,
 • osposobljavanje radnika za siguran rad,
 • izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom,
 • savjetovanje i pomoć u vezi sa primjenom mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
 •  pregled i ispitivanje električnih instalacija,
 •  pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija,
 •  pregled i ispitivanje vatrodojave,
 •  pregled i ispitivanje hidranata,
 •  obuka i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara,
 •  obuka i provjera znanja uposlenika za rukovanje lako zapaljivim tečnostima i gasovima
 •  specijalističke obuke (rukovanje viljuškarom, autodizalicom, kotlovničar i sl.),
 •  izrada elaborata zaštite na radu,
 •  izrada elaborata zaštite od požara,
 •  izrada elaborata o uređenju gradilišta,
 •  izrada elaborata o pogodnosti lokacije za smještaj rezervoara ili skladišta opasnih materija,
 •  izrada procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
 •  izrada stručne ocjene na izvedeno stanje objekta sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara,
 •  revizija tehničke dokumentacije,
 •  izrada i revizija projekata,
 •  ultrazvučna kontrola posuda pod pritiskom,
 •  kontrolni proračun posuda pod pritiskom i izrada tehničke dokumentacije,
 •  tlačna kontrola posuda pod pritiskom,
 •  ispitivanje ventila sigurnosti,
 •  ispitivanje manometara.

Rukovodilac poslova sektora: 
Elvedin Bešić, ba.ing. maš.
tel.:  +387 35 553 999
mob.:  +387 62 466 132
e-mail:  zastita@tqm.ba
Semir Malkočević, ba.ing.el.
tel.:  +387 35 553 999
e-mail:  zastita@tqm.ba
 
 
Jasmin Kuduzović, ba.ing.sig. i pomoći
tel.:  +387 35 553 999
e-mail:  zastita@tqm.ba

0 0