HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba

Sektor zaštite na radu i zaštite od požara

U okviru Sektora zaštite na radu i zaštite od požara radimo i kupcima nudimo sljedeće:
 •  periodični pregled i ispitivanje sredstava rada - upotrebne dozvole,
 •  pregled i ispitivanje električnih instalacija,
 •  pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija,
 •  pregled i ispitivanje vatrodojave,
 •  pregled i ispitivanje hidranata,
 •  obuka i provjera znanja uposlenika iz oblasti ZNR i ZOP,
 •  obuka i provjera znanja uposlenika za rukovanje lako zapaljivim tečnostima i gasovima
 •  specijalističke obuke (rukovanje viljuškarom, autodizalicom, kotlovničar i sl.),
 •  izrada elaborata zaštite na radu,
 •  izrada elaborata zaštite od požara,
 •  izrada elaborata o uređenju gradilišta,
 •  izrada elaborata o pogodnosti lokacije za smještaj rezervoara ili skladišta opasnih materija,
 •  izrada procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
 •  izrada stručne ocjene na izvedeno stanje objekta sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara,
 •  revizija tehničke dokumentacije,
 •  izrada i revizija projekata,
 •  savjetovanje i pomoć u vezi sa primjenom mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
 •  ultrazvučna kontrola posuda pod pritiskom,
 •  kontrolni proračun posuda pod pritiskom i izrada tehničke dokumentacije,
 •  tlačna kontrola posuda pod pritiskom,
 •  ispitivanje ventila sigurnosti,
 •  ispitivanje manometara,
 •  Ispitivanje mikro-klimatskih uslova na radnom mjestu, fizičkih (mjerenje buke, vibracija,
 • osvijetljenosti, vlažnosti,) i hemijskih štetnosti.
 •  Procjena rizika na radnom mjestu.

Rukovodilac poslova sektora: 
Elvedin Bešić, ba.ing. maš.
tel.:  +387 35 553 999
mob.:  +387 62 466 132
e-mail:  zastita@tqm.ba
Almir Mulić, ba.ing.el.
tel.:  +387 35 553 999
mob.:  +387 61 725 946
e-mail:  zastita@tqm.ba
 
Elvin Mujakić, dipl.ing.građ.
tel.:  +387 35 553 999
mob.:  
e-mail:  zastita@tqm.ba

Jasmin Kuduzović, ba.ing.sig. i pomoći
tel.:  +387 35 553 999
mob: +387 61 725 946
e-mail:  zastita@tqm.ba
0 0