HTML

Modrac b.b. | +387 35 553 999 | info@tqm.ba
Novosti

Obavijest o sufinansiranju projekta

 

28.12.2018 14:32
Slika
 

U okviru Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu, broj javnog poziva JP 2017/01, TQM d.o.o. Lukavac je dostavio svoju prijavu za projekat pod nazivom "Osiguranje kvalitete podataka sistema za kontrolu i monitoring emisija zagađujućih materija u zrak uspostavom i akreditacijom inspekcijskog tijela za ocjenu usklađenosti sistema kontinuiranog mjerenja emisija u zrak prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 17020:2013 „Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad raznih tipova tijela za obavljanje inspekcije“ kod Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine „BATA“.

Projekat se  dijelom finansira od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH uz učešće TQM d.o.o. Lukavac.

Realizacija projekta je počela 01.07.2018.godine a planirani završetak projekta je 30.06.2019.godine.

Projekat je usklađen sa Strategijom zaštite okoliša FBiH, Integrirano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC) direktivom i IPPC smjernicama koje predstavljaju temelj Evropske politike u oblasti okoliša, LCP Direktive o velikim ložištima (2001/80/EC), Pravilnikom o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH br.9/14) članovima 11 i 22 ovog pravilnika.

Cilj projekta je osiguranje kvalitete podataka sistema za kontrolu i monitoring emisija zagađujućih materija u zrak uspostavom i akreditacijom inspekcijskog tijela za ocjenu usklađenosti sistema kontinuiranog mjerenja emisija u zrak prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 17020:2013 „Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad raznih tipova tijela za obavljanje inspekcije“ kod Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine „BATA“. Inspekcijsko tijelo će osigurati adekvatan nadzor nad radom operatora koji ispunjavaju uslove iz člana 18 Pravilnika o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH br.9/14) i imaju kontinuirane sisteme mjerenja emisije u zrak.

Voditelj projekta je Nermin Alić diplomirani inženjer rudarstva, Rukovodilac ispitnog laboratorija za fizičko-hemijska mjerenja otpadnog zraka iz stacionarnih izvora, fizičko-hemijska mjerenja otpadnih voda i tla, te mjerenja okolinske buke.

Projekat se provodi u partnerstvu sa slijedećim institucijama:
- IBE Junuzović d.o.o. Sarajevo
- TÜV Croatia d.o.o. Zagreb.

0 0